Kvam IL

Møter

Styremøter:

 • Styret skal holde møte når lederen bestemmer det, eller minst to av styrets medlemmer forlanger det.
 • Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer/varamedlemmer (representant for gruppene) er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.
 • Det settes en frist for når saker som ønskes behandlet på styremøte må være innmeldt. En gruppe som ønsker en sak behandlet må sende inn en skriftlig redegjørelse for saken. Gruppa kan i tillegg be om å få delta ved behandling av saken, eventuelt bli innkalt til styremøtet av leder/daglig leder. Gruppeleder vil få komplett saksliste for styremøtene med frist for å komme med kommentarer. Referat fra styremøtene skal sendes gruppeleder.
 • Såfremt sakslisten gir rom for det, skal en og en gruppe innkalles til styremøte for å informere om arbeidet i gruppa.
 • En gruppe kan anmode om at det avholdes styremøte i forbindelse med en bestemt sak. Styrets leder avgjør imidlertid om det er påkrevd med styrmøte eller om saken kan vente til ordinært styremøte eller avgjøres på annen måte.

 

Årsmøter:

I forbindelse med årsmøter er det en del å forholde seg til.

 • Lov for Kvam idrettslag omhandler i sin helhet årsmøte.

Innkalling:

Ordinære årsmøter innkalles med minst en måneds varsel. For ekstraordinære årsmøter er fristen minst 14 dagers varsel. Dette skjer på våre hjemmesider.

Sakspapirer:

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Styret bør overfor årsmøte innstille til vedtak på innkomne forslag. Fullstendig saksliste med sakspapirer må være tilgjengelig for medlemmene på klubbkontoret senest 1 uke før årsmøtet.
Sakspapirene skal inneholde årsmelding, regnskap, budsjett kommende driftsår og eventuelle saker til behandling.

Valgkomiteen:

Man bør i rimelig tid før årsmøtet forhøre seg om at valgkomiteen er i gang med sitt arbeide.

Årsmøte hovedlaget:

Når sakspapirene til årsmøte foreligger, bør gruppelederne vurdere om det skal behandles saker som gruppestyrene bør behandle og ta stilling til.

Årsmøtetidspunkt:

Årsmøtet holdes innen utgangen av mars måned. Gruppene må sende inn sitt budsjettforslag før årsskifte.

Møteleder:

Det er viktig at det i god tid før møtet blir funnet en møteleder, slik at denne kan sette seg inn i sakslisten og sakspapirene.

Etterarbeid:

 • Protokoll må skrives så snart som mulig etter avholdt årsmøte, og legges ut på lagets nettside. Dersom det er foretatt vedtak som berører enkelte grupper/utvalg/andre direkte, må disse tilskrives særskilt med utskrift av referatet.
 • Oversikt over tillitsvalgte i gruppene skal leveres administrasjonen senest 2 uker etter avholdt årsmøte.
 • Administrasjonen må:
  • Bokføre eventuell disponering av overskudd.
  • Sende eventuelle lovendringer til Innlandet Idrettskrets for endelig godkjennelse.
  • Lage nytt organisasjonskart samt ny telefon- og funksjonsliste.

 

Hovedsponsorer

Gullsponsorer

Sølvsponsorer

Bronsesponsor

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2020 Kvam Idrettslag
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram