Styret

← Tilbake
 • Styret i Kvam idrettslag består av minst 2 medlemmer i tillegg til gruppelederne, varamedlemmer er representant fra gruppene. Disse velges for 2 år ad gangen, og valgene organiseres slik at 1, henholdsvis 2, medlemmer er på valg hvert år. Blant disse medlemmene velger årsmøtet en leder og en nestleder for 1 år om gangen.
 • Styret skal påse at det blir tilrettelagt for aktivitet og at det sportslige drives i henhold til idrettens verdigrunnlag.
 • Foreta ansettelser av lønnet personell, fastsette disses myndighet og arbeidsoppgaver og føre kontroll med disses virksomhet i henhold til myndighet og arbeidsinstruks. Styret har arbeidsgiveransvaret for daglig leder.
 • Etter evne søke å løse lagets oppgaver.

Styremøter:

 • Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer/varamedlemmer (representant for gruppene) er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.
 • Det settes en frist for når saker som ønskes behandlet på styremøte må være innmeldt. En gruppe som ønsker en sak behandlet må sende inn en skriftlig redegjørelse for saken. Gruppa kan i tillegg be om å få delta ved behandling av saken, eventuelt bli innkalt til styremøtet av leder/daglig leder. Gruppeleder vil få komplett saksliste for styremøtene med frist for å komme med kommentarer. Referat fra styremøtene skal sendes gruppeleder.
 • Såfremt sakslisten gir rom for det, skal hver gruppe informere om arbeidet i gruppa.
 • En gruppe kan anmode om at det avholdes styremøte i forbindelse med en bestemt sak. Styrets leder avgjør imidlertid om det er påkrevd med styrmøte eller om saken kan vente til ordinært styremøte eller avgjøres på annen måte.

Møteforberedelse:

 • Sakslisten skal bestå av vedtakssaker og orienteringssaker.
 • Administrasjonen bør innstille til vedtak på alle vedtakssaker til styremøtene.
 • Økonomisk status skal alltid være egen sak på styremøter.
 • Honorar til daglig leder skal være egen sak på styremøte om våren.
 • Vurdering av nye æresmedlemmer skal være egen sak på første styremøte hvert år.
 • Det forventes at møtedeltagerne har gjennomgått sakspapirene i forkant av møtet. Dersom det er noe i sakspapirene som er uklart, ber vi om at du ber om mer underlag/orientering i forkant av møtet.

Møtene:

 • Styret skal holde møte iht. oppsatt møteplan eller når lederen bestemmer det eller når minst to av styremedlemmene forlanger det.
 • Forfall skal meldes til leder eller administrasjon.
 • Leder i laget er møteleder, i dennes fravær er nestleder møteleder.
 • Saker til eventuelt meldes ved møtestart.
 • Saker som krever vedtak eller utredning kan som hovedregel ikke tas opp under eventuelt.
 • Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer/varamedlemmer (representant for gruppene) er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.
 • Møter bør være ferdig senest kl. 21.30.

Referat:

 • Referat fra styremøter skal leses gjennom av møteleder før distribusjon.
 • Referat distribueres til styret med gruppelederne
 • Referat fra styremøter skal godkjennes på neste styremøte.

Annet:

 • Det bør avholdes møte med kommunen jevnlig og minimum 1 gang annen hvert år. I møtene kan man orientere om økonomi, planer, administrasjon, pågående prosjekter osv.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram