Organisasjonskart

← Tilbake

Styret:

Daglig leder:

  • Daglig leder er administrativt ansvarlig, og avlaster styret med de administrative arbeidsoppgavene. Daglig leders ansvarsområder, arbeidsoppgaver og myndighet fastsettes i den til enhver tid gjeldende arbeidsinstruks for daglig leder fastsatt av styret i Kvam idrettslag. Daglig leder har arbeidsgiveransvar for øvrige ansatte.

Grupper:

  • Idrettslagets årsmøte bestemmer opprettelse av grupper. Gruppene er tilknyttet særforbund, og skal følge disses lover og bestemmelser i tillegg til lagets egen lov og øvrige bestemmelser.
  • Gruppene ledes av egne personer.
  • Gruppene skal legge til rette for og stimulere til aktivitet i sin idrett på en best mulig måte. Dog skal gruppene bidra til at idrettslaget som helhet fremstår som en samlende enhet, og søke samarbeide på tvers av gruppene.
  • Gruppene har egne utgiftsbudsjett.

Andre komiteer/utvalg:

  • Komiteer/utvalg som ikke er nevnt, rapporterer i utgangspunktet til daglig leder. Midlertidige prosjektgrupper skal få oppgitt hvem de skal rapportere til ved oppstart.

Furusjøen Rundt AS:

  • Selskapet ble stiftet 5. juni 2014.
  • Kvam IL er heleier av selskapet.
  • Furusjøen Rundt AS har et eget valgt styre der styreleder i Kvam IL inngår.

 


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram